Årsmöte 2018

 • Dagordning för årsmötet 2018

 

Pensionärsuniversitet i Kungsbacka
Måndagen den 26 februari 2018 kl. 14.00 på Dansklubben, Borgmästareg 8

PU bjuder på kaffe/te med bröd

 1. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet och val av sekreterare för mötet
 4. Val av justare och tillika rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 6. Kassörens ekonomiska redogörelse för föregående år
 7. Revisionsberättelse för föregående år
 8. Beslut om överskott/underskott från föregående år
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande för ett år
 11. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisorer och suppleant för ett år
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter för nästa år
 15. Ärende som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling
 16. Övriga frågor som inkommit till styrelsen från medlemmar senast två veckor före årsmötet.
 17. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingarna finns på PU:s expedition i mitten av februari