Kungsbacka
Pensionärsuniversitet

Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte

11 december 2017 kl. 14.00 på Skansen
Eftersom vi på årsmötet inte fick ihop en komplett valberedning, beslöts det på årsmötet att vi skulle ha ett extra årsmöte under hösten 2017. Vi måste välja in 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant i valberedningen. Vidare beslöts det också att ändra ordalydelsen i § 19 i vår dagordning till kommande årsmöte
Därför kallar styrelsen till extra årsmöte 11 december 2017 kl. 14.00 på Skansen

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Förslag till dagordning
3. Frågan om kallelse skett i behörig ordning
4. Val av mötesfunktionärer:
• Mötesordförande
• Sekreterare
• Två protokolljusterare och tillika rösträknare
5. Valberedningens ordförande presenterar förslag
• Val av en ordinarie ledamot i valberedningen och en suppleant
6. Dagordning på årsmötet punkt 19
Ändra texten till: Motioner, som har inkommit till styrelsen från medlemmar, senast två veckor före årsmötet
7. Mötet avslutas

Punkt 5
Eftersom vi har svårigheter att få fram förslag, vore det bra om du som har förslag eller tips kunde delge dessa till valberedningens ordförande Lisbeth Höglund på telefon 0737‑879342. Det går även bra att kontakta föreningens ordförande på telefon 0300‑15766 eller mejl: wernersgt400@gmail.com

Punkt 6
Ändringsförslaget av stadgarna, som beslutades första gången vid ordinarie årsmötet 2017, innebär att dagordningen vid årsmöten from 2018 skall vara som följer:

Förslag till stadgeändring. Andra beslutstillfället:
1 Årsmötet öppnas
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
4 Fastställande av dagordning
5 Val av ordförande för mötet. Val av sekreterare för mötet
6 Val av justerare tillika rösträknare
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
8 Kassörens ekonomiska redogörelse för föregående år
9 Revisionsberättelse för föregående år
10 Beslut om överskott/underskott från föregående år
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12 Val av ordförande för ett år
13 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
14 Val av revisorer och suppleant för ett år
15 Val av valberedning
16 Val av programkommitté görs av styrelsen
17 Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter för nästa år
18 Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling
19 Motioner som inkommit till styrelsen från medlemmar senast två veckor före årsmötet
20 Avslutning