Personuppgifter

Hantering av personuppgifter hos PU-Kungsbacka och Folkuniversitetet

Teater, resor och årsavgift

För att PU-Kungsbacka ska kunna administrera rubricerade objekt finns ett dataregister hos PU där samtliga medlemmar är registrerade.

Basuppgifter i registret är medlemmens namn, adress, telefon/mobil och e-postadress. Dessutom registreras medlemmarnas deltagande i föreningens aktiviteter som t ex bussutflykter och teaterbesök. Uppgift om betald årsavgift registreras också.

Registeruppgifterna insamlas via formulär på föreningens hemsida, granskas och förs in i medlemsregistret av personal på expeditionen. Medlemsregistering och anmälan till aktiviteteter kan också vid behov göras direkt till expeditionen.

Registerinformationen används för utskick av vår/höstprogram, e-post/brev för inbetalning av årsavgift och eventuell annan information till medlemmarna.

Registeruppgifter sparas så länge som personen är medlem i PU-Kungsbacka, dvs erlägger årsavgift till föreningen.

Informationen i medlemsregistret är endast tillgänglig för behörig personal och lämnas inte ut till utomstående personer eller instanser annat än om krav uppstår från lagar och/eller förordningar.

Varje medlem har rätt att få information om vad som finns registrerat för personen ifråga genom att vända sig till expeditionen.

 Studiecirklar och kurser

Anmälan till studiecirklar och kurser görs likaledes via formulär på PU:s hemsida men administreras av Folkuniversitetet. Informationen registreras inte i PU:s medlemsregister. Hanteringen ur datasäkerhetssynpunkt inom FU, se länk:  http://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/Anmalningsvillkor/personuppgifter/